Repozytorium IFJ PAN

Rola sił mechanicznych generowanych przez macierz zewnątrzkomórkową w rozwoju raka prostaty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lekka, Małgorzata
dc.contributor.author Pogoda, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-12-07T19:49:31Z
dc.date.available 2017-12-07T19:49:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/44
dc.description.abstract Komórki cechuje zdolność do percepcji i reakcji na sygnały mechaniczne docierające z ich otoczenia. W żywym organizmie komórki są elementami tkanek, których sztywność może wynosić zaledwie ~ 100 Pa dla mózgu, ale aż ~ 100 000 Pa dla miękkiej chrząstki. Mechanoczułość, rozumiana jako zdolność do przekształcenia bodźca fizycznego na sygnał biochemiczny, odgrywa kluczową rolę w procesie rozpłaszczania się komórek, podziale komórkowym oraz migracji. Liczne próby eksperymentalnego zbadania oddziaływań mechanicznych występujących miedzy komórką, a jej natywnym otoczeniem doprowadziły do opracowania protokołów syntezy podłoży hydrożelowych o własnościach lepkosprężystych podobnych do tkanek ludzkiego organizmu. Zbadanie wpływu bodźców mechanicznych na aktywność fizjologiczną komórek wydaje się być szczególnie interesujące w kontekście chorób nowotworowych, którym często towarzyszą lokalne zmiany sztywności tkanek, palpacyjnie wyczuwalne jako guzy. Prezentowane w niniejszej pracy badania prowadzone były dla komórek prawidłowych, pochodzących z obwodowej strefy gruczołu krokowego (PZ-HPV-7), oraz komórek rakowych, wywodzących się z przerzutów raka prostaty do mózgu (Du145) i kości (PC-3). Manipulacja sztywnością otoczenia komórek była możliwa dzięki zastosowaniu hydrożeli polimerowych wykonanych z polikarylamidu. Własności chemiczne i fizyczne hydrożeli zostały zweryfikowane przy użyciu spektroskopii absorpcyjnej z transformatą Fouriera, reometru rotacyjnego oraz mikroskopu sił atomowych. W celu opisania własności elastycznych komórek, organizacji ich cytoszkieletu oraz pola powierzchni zastosowano mikroskopię fluorescencyjną oraz mikroskopię sił atomowych. Jakościowa analiza mechanoczułości poszczególnych linii komórkowych była możliwa dzięki wprowadzeniu dwóch parametrów – AR (będącego miarą szybkości zmian pola powierzchni komórek w funkcji sztywności otoczenia) oraz SR (będącego miarą szybkości zmian elastyczności komórek w funkcji sztywności otoczenia). Uzyskane wyniki pokazują modulującą rolę bodźców mechanicznych docierających do komórek z ich otoczenia. Ponadto, mechanoczułość komórek prawidłowych i nowotworowych przejawia odmienny charakter. Różnice są widoczne zarówno w morfologii komórek, ich własnościach elastycznych jak i tempie podziału komórkowego. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki:UMO-2011/01/M/ST3/00711, UMO-2011/01/N/ST3/02255, UMO-2014/12/T/NZ1/00527 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.title Rola sił mechanicznych generowanych przez macierz zewnątrzkomórkową w rozwoju raka prostaty pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dcterms.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences
dc.contributor.reviewer Budkowski, Andrzej
dc.contributor.reviewer Nowakowski, Robert A.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record