Repozytorium IFJ PAN

Charakterystyka ciekłych kryształów w formie objętościowej i w postaci cienkich warstw

Show simple item record

dc.contributor.author Drzewicz, Anna
dc.date.accessioned 2023-05-08T09:48:03Z
dc.date.available 2023-05-08T09:48:03Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/393
dc.description.abstract Prezentowane dane badawcze są rezultatem badań nad charakterystyką wybranych ciekłych kryształów w formie objętościowej i w postaci cienkich warstw pod kątem opisu ich sytuacji fazowej i dynamiki. Celem jest sprawdzenie, jak geometria cząsteczek i oddziaływania między nimi wpływają na skłonność ciekłych kryształów do zeszklenia/krystalizacji w zależności od formy próbki. Pomiary przeprowadzone dla ciekłych kryształów w formie objętościowej wykonano w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Zweryfikowanie możliwości wykonania ciekich warstw ciekłych kryształów za pomocą metody osadzania organicznych wiązek molekularnych oraz wstępną analizę tak otrzymanych próbek wykonano w Katholieke Universiteit Leuven. Badania wykonano w ramach projektu 2021/05/X/ST3/00888 finansowanego z Narodowego Centrum Nauki. Dane udostępniono ze względu na wymóg programu Miniatura 5. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The presented research data are the result of research on the characteristics of selected liquid crystals in the bulk form and in the form of thin layers in terms of describing their phase situation and dynamics. The aim is to investigate how the geometry of the molecules and interactions between them affect the tendency of liquid crystals to glass transition/crystallise depending on the form of the sample. Measurements for liquid crystals in bulk form were performed at the Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Krakow. Verification of the possibility of making thin films of liquid crystals using the organic molecular beam deposition method and the initial analysis of the samples obtained in this way were carried out at the Katholieke Universiteit Leuven. The research was carried out as part of the project 2021/05/X/ST3/00888 financed by the National Science Center. The data was made available due to the requirement of the Miniatura 5 program. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject ciekłe kryształy, sytuacja fazowa, dynamika molekularna, cienkie warstwy, osadzanie organicznych wiązek molekularnych pl_PL.UTF-8
dc.subject liquid crystals, phase situation, molecular dynamics, thin layers, organic molecular beam deposition pl_PL.UTF-8
dc.title Charakterystyka ciekłych kryształów w formie objętościowej i w postaci cienkich warstw pl_PL.UTF-8
dc.type Dataset pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi https://doi.org/10.48733/no3.23.004
dc.description.grantnumber 2021/05/X/ST3/00888 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal