Repozytorium IFJ PAN

Study of cosmic ray extensive air showers in the Pierre Auger Observatory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wilczyński, Henryk
dc.contributor.author Borodai, Nataliia
dc.date.accessioned 2021-11-16T10:49:16Z
dc.date.available 2021-11-16T10:49:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/346
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest eksperymentalne badanie obrazu optycznego wielkich pęków atmosferycznych generowanych przez cząstki promieniowania kosmicznego o bardzo wysokiej energii. Analiza ta jest oparta na wyznaczaniu rozkładu poprzecznego światła w obrazie optycznym pęku, rejestrowanym przez detektor fluorescencyjny Obserwatorium Pierre Auger. Rozkład poprzeczny został zmierzony na różnych etapach rozwoju pęku, tzn. dla różnych wartości parametru wieku pęku, dla pęków o energiach wyższych niż 1018 eV. Profile zmierzonych rozkładów poprzecznych są porównywane z profilami otrzymanymi z symulacji w celu testowania funkcji rozkładu poprzecznego światła fluorescencyjnego (tak zwanej funkcji Góry), używanej do parametryzacji rozkładu światła. W wyniku testu stwierdzono, że funkcja Góry opisuje rozkład rejestrowanego światła fluorescencyjnego, pod warunkiem że analiza obejmuje wszystkie efekty atmosferyczne i aparaturowe, poprawnie uwzględnione. W oparciu o znajomość funkcji Góry dla każdego wieku pęku i stosując zmierzony rozkład poprzeczny światła, została opracowana metoda obliczania głębokości atmosferycznej maksimum pęku (Xmax) za pomocą wieku pęku. Pierwsze wyniki uzyskane przy użyciu tej metody dają przybliżone wartości Xmax, które zgadzają się z wartościami oczekiwanymi. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The subject of this thesis is the experimental study of the optical image of extensive air showers generated by ultra high energy cosmic ray particles. This analysis is based on the determination of the lateral distribution of light in the shower optical image recorded by the fluorescence detector of the Pierre Auger Observatory. The lateral distribution was measured at different stages of shower development, i.e. at different shower ages, for showers with energies higher than 1018 eV. The measured lateral distribution profiles are compared to those obtained from the simulations, for the purpose of testing the function of lateral distribution of fluorescence light (the so-called Góra function), used for parameterization of the light distribution. The test has shown that the Góra function describes the measured fluorescence light distribution, if all atmospheric and telescope effects are included properly. Based on the knowledge of the Góra function at each shower age and using the measured lateral distribution of light, the method of calculation of the depth of shower maximum (Xmax) using the shower age was elaborated. The first results obtained using this method give the approximate values of Xmax, which are in agreement with the expected values. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Narodowe Centrum Nauki; German Academic Exchange Service (DAAD) pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Study of cosmic ray extensive air showers in the Pierre Auger Observatory pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dc.contributor.reviewer Hołyński, Roman
dc.contributor.reviewer Zabierowski, Janusz
dc.description.physical 133 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe