Repozytorium IFJ PAN

Niskotłowy, cyfrowy spektrometr promieniowania gamma z osłoną aktywną w zastosowaniach do badań śladowej radioaktywności

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jerzy W., Mietelski
dc.contributor.advisor Kierepko, Renata
dc.contributor.author Krzysztof, Gorzkiewicz
dc.date.accessioned 2020-12-02T08:08:28Z
dc.date.available 2020-12-02T08:08:28Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/326
dc.description.abstract Spektrometria promieniowania γ należy do jednej z najbardziej rozpowszechnionych technik spektrometrii promieniowania jonizującego i znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach nauki, przemysłu oraz medycyny. Uniwersalność tej techniki przejawia się w możliwości badania obiektów charakteryzujących się zarówno niskimi jak i wysokimi aktywnościami izotopów promieniotwórczych emitujących kwanty γ z szerokiego spektrum energetycznego. W przypadku badań materiałów o niskich aktywnościach radionuklidów (np. na potrzeby badań środowiskowych), kluczowe staje się osiąganie odpowiednio niskich limitów detekcji, umożliwiających oznaczenie szukanych izotopów promieniotwórczych obecnych w mierzonych próbkach. Cel ten osiągany jest m.in. poprzez zastosowanie odpowiednich detektorów, elektroniki spektrometrycznej, jak również specjalnie skonstruowanych osłon - pasywnych oraz aktywnych. Głównymi celami niniejszej rozprawy było skonstruowanie niskotłowego, cyfrowego spektrometru promieniowania gamma, oraz stworzenie oprogramowania służącego do analizy generowanych danych pomiarowych. Następnie, wykorzystując przygotowanie stanowisko badawcze, wykonano serię pomiarów wyselekcjonowanych próbek charakteryzujących się niskimi aktywnościami radioizotopów. Ponadto, w wyniku zastosowania cyfrowego systemu akwizycji danych, możliwym stało się rozszerzenie potencjału badawczego spektrometru promieniowania gamma, poprzez zastosowanie wielorakiej eksploracji gromadzonych danych pomiarowych, co pozwoliło na zapoczątkowanie monitoringu intensywności strumienia mionów promieniowania kosmicznego, rejestrowanego przez detektory osłony aktywnej spektrometru. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Gamma-ray spectrometry is one of the most widespread ionizing radiation spectrometry technique and it finds application in various fields of science, industry and medicine. The versatility of this technique manifests itself in the possibility of testing objects characterized by both low and high radionuclides’ activities and emitting γ quanta from the wide range of energy spectrum. In the case of measurements of low-radioactive materials (e.g. in the field of environmental research), it is crucial to achieve sufficiently low detection limits in order to identify radioactive isotopes present in measured samples. This goal is achieved, among others, through the utilization of appropriate detectors, signal processing electronics as well as specially constructed shields - both passive and active. The main goals of this dissertation were construction of a low-background, digital gamma - ray spectrometer and development of purposely written software for analyzing generated measurement data. Then, utilizing set up scientific device, a series of measurements of selected samples characterized by low radioisotopes’ activities were performed. In addition, as a result of utilization of a digital data acquisition system, it has become possible to expand the research potential of the gamma - ray spectrometer, by using manifold ways of exploration of collected measurement data, what allowed to initiate monitoring of cosmic-ray muons flux registered by active shield’s detectors. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.title Niskotłowy, cyfrowy spektrometr promieniowania gamma z osłoną aktywną w zastosowaniach do badań śladowej radioaktywności pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dc.contributor.reviewer Bem, Henryk
dc.contributor.reviewer Chałupnik, Stanisław
dc.description.physical 239 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe