Repozytorium IFJ PAN

The top-down method of extensive air shower reconstruction: its feasibility and prospects for testing nuclear interaction models

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wilczyński, Henryk
dc.contributor.advisor Pierog, Tanguy
dc.contributor.author Porowski, Czesław
dc.date.accessioned 2019-06-14T10:04:03Z
dc.date.available 2019-06-14T10:04:03Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/289
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie metody rekonstrukcji wielkich peków atmosferycznych indukowanych przez promieniowanie kosmiczne najwyzszych energii, tak zwanej metody top-down. Wielkie peki atmosferyczne sa rekonstruowane na podstawie pomiarów podłuznego i poprzecznego rozkładu czastek w peku, z wykorzystaniem symulacji rozwoju tych peków. Do symulacji rozwoju peków sa stosowane modele oddziaływan jadrowych. Poniewaz sa one stosowane w zakresach energii wykraczajacych poza energie dostepne w akceleratorach, wykorzystuje sie ekstrapolacje własnosci modeli. Własnosci modeli po zastosowaniu ekstrapolacji nie sa kalibrowane. Uzycie w/w ekstrapolacji, jak i fakt, ze wyniki analizy peków zrekonstruowanych za pomoca tych modeli sa niespójne z wynikami innych analiz, skutkuje potrzeba testowania modeli oddziaływan jadrowych. Uwaza sie, ze metoda top-down wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. W pracy tej zostały zaprezentowane własnosci ulepszonej metody top-down, tj. wyniki testów spójnosci uzywanej wersji metody top-down. Dane uzyte do testów zostały wygenerowane z uzyciem metody Monte Carlo. Zostało wykazane, ze ulepszona wersja metody daje poprawne wyniki dla danych Monte Carlo. Nastepnie metoda ta została uzyta do rekonstrukcji danych rzeczywistych. Pokazano, ze wyniki rekonstrukcji top-down danych rzeczywistych sa niekonsystentne, a uzyskane rozbieznosci sa analogiczne do rozbieznosci uzyskanych w innych analizach z wykorzystaniem poprzednich wersji metody top-down. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The subject of this thesis is to present extension of so called top-down reconstruction method, used for reconstruction of extensive air showers induced by the high energy cosmic rays. To reconstruct an extensive air shower the measurements of the longitudinal and lateral distributions of particles are used, as well as the simulations of shower development. Such simulations require models of hadronic interactions. Since the energies at which the models are used exceed the energy of accelerator data, the extrapolations of interaction models are used. Such extrapolations are not calibrated. A use of the extrapolations and fact that the results of the air shower analyses are not in agreement with other types of shower analyses, causes that the calibration tests of extrapolated interaction models are required. The top-down method may turned to be helpful in such calibrations. An improved version of the top-down method is presented in this thesis. Using generated Monte Carlo data the tests of intrinsic consistency of improved version of the top-down method are shown. It was shown that the improved version provides consistent results. Subsequently the method was applied to the real data. It was shown that the results are inconsistent and these inconsistencies are in agreement with the results obtained with the previous versions of the top-down method. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship This research was partially supported by the National Science Centre grant No. 2016/23/B/ST9/01635. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ *
dc.title The top-down method of extensive air shower reconstruction: its feasibility and prospects for testing nuclear interaction models pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8
dc.contributor.reviewer Wilk, Grzegorz
dc.contributor.reviewer Wlodarczyk, Zbigniew
dc.description.physical 109 pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe