Repozytorium IFJ PAN

Opracowanie chromatograficznej metody pomiaru stężenia helu w wodach podziemnych dla celów datowania w zagadnieniach hydrologicznych

Show simple item record

dc.contributor.author Najman, Joanna
dc.date.accessioned 2018-01-11T14:43:38Z
dc.date.available 2018-01-11T14:43:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://rifj.ifj.edu.pl/handle/item/142
dc.description.abstract Niniejsza praca jest opisem opracowanej w IFJ PAN w Krakowie chromatograficznej metody pomiaru stężenia helu w wodach podziemnych dla celów ich datowania. Rozdział 1 zawiera krótkie wprowadzenie do tematyki datowania wód podziemnych, a rozdział 2 opis własności helu i wybrane jego zastosowania między innymi w technice i w przewidywaniach trzęsień ziemi. Źródła helu w wodach podziemnych są opisane w rozdziale 3. Stężenie helu w wodzie pochodzenia atmosferycznego po jej infiltracji do systemu podziemnego zależy głównie od stężenia wynikającego z równowagi z atmosferą powiększonego o dodatkowe stężenie związane z „nadmiarem powietrza”. Wraz z rosnącym czasem przebywania wody podczas jej przepływu nieatmosferyczny hel pochodzenia radiogenicznego, akumuluje się również w wodzie. W rozdziale 4 przedstawiono dwie metody pomiaru stężenia helu w wodach podziemnych: metodę spektrometrii masowej oraz chromatografii gazowej. Szczegółowy opis opracowanej metody chromatograficznej do pomiaru stężenia helu w wodach podziemnych zawiera rozdział 5. W celu weryfikacji opracowanej metody postanowiono zmierzyć stężenie helu w wodach podziemnych z rejonu Krakowa i Buska Zdroju, dla których istnieją dane literaturowe z wcześniejszych pomiarów metodą spektrometrii masowej. Wyniki tej weryfikacji zostały przedstawione w rozdziale 6. Opisana w rozdziale 5 metoda chromatograficzna została zastosowana również do pomiarów stężenia helu w wodach podziemnych z rejonów Zakopanego, Raciborza oraz Torunia. Otrzymane rezultaty tych pomiarów wraz z dyskusją wyników zawiera rozdział 6. Wnioski przedstawiono w rozdziale 7. Dodatki A i B zawierają odpowiednio objaśnienia do metody kalibracji układu chromatograficznego i metody fazy nadpowierzchniowej. Szczegółowy opis obliczania stężenia helu w wodzie podziemnej opracowaną metodą chromatograficzną i jego niepewności przedstawiono w Dodatkach C i D. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences pl_PL.UTF-8
dc.relation.ispartofseries Raport IFJ PAN;2015/Ch
dc.title Opracowanie chromatograficznej metody pomiaru stężenia helu w wodach podziemnych dla celów datowania w zagadnieniach hydrologicznych pl_PL.UTF-8
dc.type Report pl_PL.UTF-8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record