Repozytorium IFJ PAN

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania


Co to jest preprint?

Preprint to wstępna wersja pracy, która nie przeszła przez procedury recenzenckie i publikacyjne u wydawców.


Co to jest postprint?

Postprint jest to artykuł naukowy po recenzjach i korektach opublikowany w czasopiśmie naukowym.


Czy można zamieszczać preprint w repozytorium?

Tak. Preprint zawsze może zostać umieszczony w repozytorium.


Czy można zamieszczać postprint w repozytorium?

Należy sprawdzić w bazie danych SHERPA/RoMEO i wyszukać wydawcę lub tytuł czasopisma. Baza ta zawiera polityki wydawców wobec deponowania prac w otwartych repozytoriach instytucjonalnych. Wielu wydawców zgadza się na umieszczenie prac w repozytorium.


Kiedy potrzebna jest zgoda wydawcy na zamieszczenie pracy w Repozytorium IFJ PAN?

Zgoda wydawcy potrzebna jest w przypadku opublikowanych prac, do których prawa majątkowe autor przekazał wydawcy lub udzielił mu licencji wyłącznej albo w jakiś inny sposób ograniczył korzystanie z przysługujących mu praw. Zdarza się, że wydawcy udzielają takich zgód w ramach własnej polityki dotyczącej zamieszczania prac w repozytoriach.


Czy można umieścić w repozytorium prace niepublikowane?

W repozytorium można deponować utwory naukowe, niezależnie od tego czy zostały już opublikowane gdzie indziej, czy nie. Autor musi jedynie dopilnować, aby późniejsze umowy wydawnicze – zawierane już po udostępnieniu utworu w repozytorium, nie pozbawiły go prawa do tego udostępniania.


Czy można zamieścić w repozytorium dokument, który ma wielu autorów?

Jeżeli praca ma więcej niż jednego autora, to prawa autorskie dzielą się pomiędzy wszystkich autorów i wszyscy autorzy muszą udzielić swojej zgody na udostępnienie dokumentu w repozytorium. Praca współautorska może być zdeponowana w repozytorium przez jednego ze współautorów, za wiedzą i zgodą pozostałych. Zgoda może być udzielona w różny sposób np. e-mailem. Powinna ona być wyrażona w sposób wyraźny – bez wątpliwości, czego dotyczy.


Czy po zdeponowaniu dokumentu w Repozytorium IFJ PAN autor może go opublikować lub udostępnić w innym serwisie?

Tak. Deponując swoją pracę w Repozytorium IFJ PAN, autor zachowuje prawa majątkowe do tej pracy i może dowolnie nią dysponować.


Czy praca zdeponowana w Repozytorium IFJ PAN jest chroniona?

Tak. Wszystkie prace udostępnione są w Repozytorium zgodnie z wolą autorów, ale w zakresie dozwolonego użytku, co znaczy, że są chronione prawem autorskim.