Regulamin Repozytorium IFJ PAN

Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

 

 

Postanowienia wstępne

1.      Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Repozytorium, prowadzonego przez Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie (31-342), przy ul. Radzikowskiego 152, za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: http://rifj.ifj.edu.pl.

2.      Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (Repozytorium IFJ PAN) służy gromadzeniu, archiwizowaniu i udostępnianiu za pośrednictwem sieci Internet utworów naukowych i popularnonaukowych,  w których autor podał w afiliacji nawę Instytutu oraz rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w IFJ PAN (dalej: utwór).

3.      W Repozytorium mogą być gromadzone preprinty, postprinty, wersje opublikowane utworów (rozprawy habilitacyjne, monografie, rozdziały w monografiach, artykuły, materiały konferencyjne, raporty IFJ PAN, rozprawy doktorskie, materiały dydaktyczne i inne dokumenty cyfrowe).

4.      Korzystanie z Repozytorium oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

5.      Korzystanie z Repozytorium jest nieodpłatne.

 

Deponowanie utworów

1.      Dopuszcza się dwie formy zamieszczania utworu:

a.       deponowanie bezpośrednie, czyli autoarchiwizację (wyłącznie przez autora pracy po założeniu konta w Repozytorium),

b.      deponowanie pośrednie (w szczególności rozpraw habilitacyjnych i rozpraw doktorskich) – poprzez redaktora Repozytorium IFJ PAN.

2.      Osobami uprawnionymi do bezpośredniego deponowania utworów w Repozytorium są autorzy, posiadający adres e-mail z domeną ifj.edu.pl, po założeniu konta w Repozytorium.

3.      W przypadku bezpośredniego deponowania utworów przez autora, redakcja Repozytorium IFJ PAN, przed udostępnieniem dokumentów, zatwierdza poprawność formatu i metadanych.

4.      Autor w momencie zamieszczania utworu w Repozytorium IFJ PAN poświadcza, że prawa autorskie do archiwizowanego utworu należą do niego. Równolegle deklaruje, że utwór jest jego własnością intelektualną.

5.      Autor ponosi pełną odpowiedzialność za utwory zamieszczone w Repozytorium i odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać normy prawa obowiązujące w RP.

6.       Autor udziela IFJ PAN nieodpłatnej licencji niewyłącznej na umieszczenie, przechowywanie oraz udostępnienie utworu przez Repozytorium IFJ PAN wypełniając stosowne oświadczenie:

-         w przypadku bezpośredniego deponowania, oświadczenie dostępne jest w Repozytorium IFJ PAN w trakcie wprowadzania utworu,

-        w przypadku pośredniego deponowania tj. przez redaktora Repozytorium, tekst oświadczenia autor podpisuje w wersji papierowej.

7.       W trakcie deponowania utworu autor może udzielić jednej z licencji Creative Commons (CC).

8.       W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek autora, możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego utworu, wyłącznie za pośrednictwem Redakcji Repozytorium.

Udostępnianie utworów

1.      Dostęp do opisów bibliograficznych utworów zdeponowanych w Repozytorium IFJ PAN jest otwarty dla wszystkich.

2.      Dostęp do pełnych wersji utworu zarchiwizowanych w Repozytorium IFJ PAN jest otwarty dla wszystkich zgodnie z licencjami udzielonymi przez autorów, lub zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku. Dopuszcza się jednak możliwość udostępniania niektórych utworów wyłącznie uprawnionym użytkownikom, jeśli autor wskaże ograniczenia w złożonym oświadczeniu.

 

Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Radzikowskiego 152, 31-422 Kraków.

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem dpo@ifj.edu.pl.

3.      Dane przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu korzystania z Repozytorium.

4.      Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do Prezesa UODO.

5.      Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

6.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową założenia konta w Repozytorium.