Regulamin Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej
im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Repozytorium, prowadzonego przez Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie (31-342), przy ul. Radzikowskiego 152, za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: http://rifj.ifj.edu.pl.

2. Repozytorium Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk (Repozytorium IFJ PAN) służy gromadzeniu, archiwizowaniu i udostępnianiu za pośrednictwem sieci Internet utworów naukowych i popularnonaukowych, w których autor podał w afiliacji nazwę Instytutu oraz rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w IFJ PAN (dalej: utwór).

3. W Repozytorium mogą być gromadzone preprinty, postprinty, wersje opublikowane utworów (rozprawy habilitacyjne, monografie, rozdziały w monografiach, artykuły, materiały konferencyjne, raporty IFJ PAN, rozprawy doktorskie, materiały dydaktyczne i inne dokumenty cyfrowe).

4. Korzystanie z Repozytorium oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Korzystanie z Repozytorium jest nieodpłatne.

Deponowanie utworów

1. Dopuszcza się dwie formy zamieszczania utworu:

  a. deponowanie bezpośrednie, czyli autoarchiwizację (wyłącznie przez autora pracy po założeniu konta w Repozytorium),

  b. deponowanie pośrednie (w szczególności rozpraw habilitacyjnych i rozpraw doktorskich) – poprzez redaktora Repozytorium IFJ PAN.

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego deponowania utworów w Repozytorium są autorzy, posiadający adres e-mail z domeną ifj.edu.pl, po założeniu konta w Repozytorium.

3. W przypadku bezpośredniego deponowania utworów przez autora, redakcja Repozytorium IFJ PAN, przed udostępnieniem dokumentów, zatwierdza poprawność formatu i metadanych.

4. Autor w momencie zamieszczania swojej pracy w Repozytorium IFJ PAN poświadcza, że prawa autorskie do archiwizowanego utworu należą do niego. Równolegle deklaruje, że utwór jest jego własnością intelektualną.

5. Autor ponosi pełną odpowiedzialność za utwory zamieszczone w Repozytorium i odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich i majątkowych osób trzecich oraz zamieszczanie treści mogących naruszać normy prawa obowiązujące w RP.

6. Autor udziela IFJ PAN nieodpłatnej licencji niewyłącznej na umieszczenie, przechowywanie oraz udostępnienie utworu przez Repozytorium IFJ PAN wypełniając stosowne oświadczenie,

  • w przypadku bezpośredniego deponowania, oświadczenie dostępne jest w Repozytorium IFJ PAN w trakcie wprowadzania utworu,
  • w przypadku pośredniego deponowania tj. przez redaktora Repozytorium, tekst oświadczenia autor podpisuje w wersji papierowej.

7. W trakcie deponowania utworu autor może udzielić jednej z licencji Creative Commons (CC).

8. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek autora, możliwe jest zaktualizowanie lub usunięcie zdeponowanego utworu, wyłącznie za pośrednictwem Redakcji Repozytorium.

Udostępnianie utworów

1. Dostęp do opisów bibliograficznych utworów zdeponowanych w Repozytorium IFJ PAN jest otwarty dla wszystkich.

2. Dostęp do pełnych wersji utworu zarchiwizowanych w Repozytorium IFJ PAN jest otwarty dla wszystkich zgodnie z licencjami udzielonymi przez autorów, lub zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku. Dopuszcza się jednak możliwość udostępniania niektórych utworów wyłącznie uprawnionym użytkownikom, jeśli autor wskaże ograniczenia w złożonym oświadczeniu.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Repozytorium jest Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

2. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Repozytorium.

3. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

4. Zasób repozytorium jest przechowywany bezterminowo, z zachowaniem bezpieczeństwa danych.

Informacje